Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Mer pengar till klimatanpassning

Publicerad

Regeringen satsar ytterligare 110 miljoner kronor per år för åren 2016-2019 för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. För 2016 avsätter regeringen därmed totalt 172 miljoner kronor. Det möjliggör för kommuner att kunna vidta fler förebyggande åtgärder, exempelvis att bygga vallar mot höjda vattennivåer och stärka avrinningssystem för att minska risken för översvämningar.

Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Förstärkta satsningar krävs för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Redan idag går det att se konsekvenserna av klimatförändringarna i form av till exempel ett allt mer extremt väder där till exempel skyfall och värmeböljor blir mer frekventa.

I årets ekonomiska vårproposition aviserade regeringen en permanent ökning på 50 miljoner kronor för klimatanpassning från 2016. Regeringen satsar nu ytterligare 110 miljoner kronor per år för åren 2016-2019 för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. För 2016 avsätts därmed totalt 172 miljoner kronor..

Direkt stöd till konkreta åtgärder

De ökade anslagen innebär bland annat en direkt satsning med 50 miljoner kronor på kommunernas arbete med konkreta åtgärder för att minska samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar. Kommunerna har en central roll för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det kan till exempel handla om stöd för att bygga vallar mot höjda vattennivåer och avrinningssystem i städer för att minska risken för översvämningar.

Kunskap och samordning

Kunskapen om klimatets förändring och dess effekter på samhället måste öka för att verkningsfulla åtgärder ska kunna vidtas. Därför avsätts 107 miljoner kronor per år för åren 2016-2019 för uppbyggnad av nationell höjdmodell och ras-, skred-, erosions- och översvämningskartering samt samordning av det regionala arbetet. Från 2016 permanentas Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, som har till uppgift att samla in, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om ett förändrat klimat och klimatanpassning.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.