Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar 359 miljoner kronor på mer kultur till fler

Publicerad

Regeringen investerar totalt 359 miljoner kr på kultursektorn i budgetpropositionen för 2016. Utöver detta aviseras även en stor satsning på svensk film 2017. Regeringens satsning på kultur kan jämföras med 2015 års budget där ökningen var 28 miljoner. Därtill kommer ytterligare satsningar på demokratipolitiken och diskrimineringspolitiken.

– I dag visar vi att regeringen menar allvar med att satsa på mer kultur till fler. Nu kommer fler barn och unga få en chans att prova på att skapa musik eller stå på scen. Våra museer öppnar upp för nya grupper i hela landet och den nya filmpolitiken öppnar upp för fler röster och berättelser, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Budget beslutad av riksdagen 2015

6 825 (mnkr)

Pris- och löneomräkning

80

Kultur- och musikskolan

100

Fri entré vid vissa   statliga museer

80

Biografer i landsbygden

25

Samisk kultur

1

Konsekvenser av   aviseringar tidigare år

-18

Kultur i vissa   bostadsområden (avisering VÅP)

50

Skapande skola i   förskolan (avisering VÄB)

10

Kultursamverkansmodellen   (avisering VÄB)

15

Nationell   biblioteksstrategi (avisering VÄB)

6

Utbildningssatsning mot   rasism (avisering VÄB)

10

Budget 2016

7 184

Ökning i jämförelse med 2015

359

Historisk omställning av statens filmpolitik

Regeringen beräknar att det statliga anslaget för filmstödet till svensk film tillförs 25 miljoner kronor redan 2016 och 235 miljoner kronor årligen 2017 och 2018. I det ökade anslaget ingår en särskild satsning på 25 miljoner kronor årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer på landsbygden och i mindre orter.  

Fler ska ges möjlighet att delta i den kommunala musik- och kulturskolan

Regeringen satsar 100 miljoner kronor årligen på att främja låga avgifter i den kommunala musik- och kulturskolan. Regeringen avsätter 100 miljoner kronor årligen från och med 2016 som bidrag för att främja låga avgifter i den kommunala musik- och kultur­skolan. Det finns flera hinder för deltagande i den kommunala musik- och kulturskolan. Ett av dem är höga avgifter. Därför vill regeringen bidra till att möjliggöra låga avgifter i den kommunala musik- och kulturskolan. Syftet är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Fri entré vid vissa statliga museer införs

80 miljoner kronor avsätts för att införa fri entré vid vissa statliga museer. Reformen med fri entré på de statliga museerna som pågick 2005 och 2006 möjliggjorde för många fler grupper i samhället att ta del av det gemensamma kulturarvet. Det är nu dags att återigen öppna de statliga museerna för alla.

Fri entré föreslås gälla vid 17 museer i hela landet, bland annat Världskulturmuseet i Göteborg, Flygvapenmuseum i Linköping, Moderna museet i Stockholm och Malmö samt Nationalmuseum.

Regeringen satsar tre miljoner kronor på Sametinget och på bidrag till samisk kultur

Från och med 2016 höjs Sametingets anslag med två miljoner kronor. Den särskilda ställning som Sametinget och samer­na har i samhället ska respekteras och de rättigheter som följer ska stärkas.

Regeringen höjer också bidraget till samisk kultur med en miljon kronor per år permanent. Bidraget fördelas av Sametinget. Syftet med satsningen är att ge Sametinget bättre möjligheter att verka för en levande samisk kultur och skapa bättre förutsättningar för det samiska konst- och kulturlivet.

Intensifierat arbete mot rasism och diskriminering på nationell, region och lokal nivå

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får 10 miljoner kronor permanent. Även lokala verksamheter mot diskriminering, så kallade antidiskrimineringsbyråer, får 2 miljoner kronor i permanent tillskott.

Regeringen satsar också totalt 20 miljoner kronor under fyra år för att förstärka arbetet med att förebygga och motverka rasism och liknande former av fientlighet. Genom att samla och systematisera arbetet inom ramen för en nationell plan kommer regeringen att lägga grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete.

Satsning på fler museer regionalt

Regeringen kommer att ge ett bidrag till Malmö kommun till en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Bidraget ska också användas till en internationell vetenskapligt konferens i Malmö under våren 2016 som avstamp inför förstudien.

I propositionen ges dessutom Nationalmuseum två miljoner kronor årligen för att stärka museets regionala närvaro. Tanken är bland annat att möjliggöra fler regionala samarbeten så att fler får tillgång till museets samlingar. Satsningen kan också möjliggöra ett regionalt samarbete med länsmuseet Jamtli i Östersund om en etablering av Nationalmuseum Norr.

Regeringens satsningar ska öka tillgängligheten och delaktigheten till kultur i hela landet.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.