Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen satsar på elbilar och elbussar

Publicerad

Regeringen tar klimatutmaningen på allvar och vill skynda på omställningen till fossilfria resor och transporter. Mer pengar till elbilar, en ny premie för elbussar samt förlängt nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar. Det ingår i regeringens budgetproposition för 2016.

Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpariet.

Nytt stöd till elbussar

En ny premie för att stötta marknadsintroduktion av eldrivna bussar införs från 2016. Under 2016 är premien 50 miljoner kronor och för åren 2017-2019 100 miljoner kronor per år.

Eldrivna bussar ger mindre klimatutsläpp, mindre buller och frigör biodrivmedel till andra tunga fordon som är svårare att elektrifiera. Svenska tillverkare kommer att börja serietillverka elbussar inom kort. Regeringen bedömer att en premie till just elbussar kan bidra till ökad efterfrågan och därigenom fler arbetstillfällen.

Fler elbilar

Regeringen föreslår att anslaget för den så kallade Supermiljöbilspremien höjs med 132 miljoner kronor för innevarande budgetår. Nästa år ökas anslaget med 94 miljoner kronor till sammanlagt 309 miljoner kronor.

Reglerna vässas från och med 2016 för att ytterligare stimulera köp av rena elbilar. Då halveras premien för laddhybrider - som kombinerar eldrift med bensin eller diesel - till förmån för rena elbilar som får oförändrad premie.

Försäljningen av supermiljöbilar har överstigit förväntningarna de senaste åren. Regeringen bedömer att alla som köper en bil som uppfyller kraven under 2015 och 2016 bör kunna få premien om max 40 000 kronor, med dessa förändringar.

Förändringarna sker för att den positiva utvecklingen på marknaden inte ska tappa fart fram till 1 januari 2017. Då regeringen har som ambition att införa ett så kallat Bonus-malus-system för nybilsköp, där bilar med låga utsläpp premieras (bonus) medan bilar med höga utsläpp belastas med högre skatt (malus).

Fler satsningar för fossilfria resor och transporter

Regeringen föreslår att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar förlängs från och med 2017 till och med 2019. Det gäller elbilar, laddhybrider och gasbilar och stimulerar till inköp av dessa bilar.

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att Energimyndigheten tillförs 18 miljoner per år 2016-2019 för arbete med bland annat främjade av förnybar energi. Av dessa ska tre miljoner användas för samordning av energiomställning i transportsektorn.

Förtydligande 2015-09-10:

Nedsättningen för förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar begränsas från 16 000 kronor till 10 000 kronor per år från och med 2017.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00