Regeringen vill vässa industrins digitaliseringsarbete

Den digitala omställningen är en stor utmaning för svensk industri och förmågan att klara detta skifte kommer att avgöra Sveriges konkurrenskraft. Den tilltagande digitaliseringen och automatiseringen i svensk industri skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och en effektivare produktion. Men med det följer även stora investeringskostnader och kompetensbehov.

– Industrin är en förutsättning för Sveriges välstånd med uppemot en miljon anställda i industrin och industrinära tjänster. Andra länder har gått före för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sin egen industri att hantera digitaliseringen och nu krävs det åtgärder även för att Sverige ska behålla sin ledande position, digitala konkurrenskraft och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Här behövs en färdplan, samverkan och ett tydligt ledarskap, säger Mikael Damberg.

Därför ger regeringen Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk industri. Syftet är att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft. För att genomföra uppdraget tilldelas Vinnova upp till 22 miljoner kronor.

I innovationssatsningen ingår tre delar:

  1. En kartläggning av svensk industris nuläge, förutsättningar, styrkeområden och utmaningar inom digitaliseringsområdet. Kartläggningen ska inkludera förslag på åtgärder som bör vidtas för att möta möjligheter och utmaningar så att Sverige kan avancera sin position som en ledande och hållbar industrination.
  2. En gemensam strategi och handlingsplan för digitalisering av svensk industri, tas fram av de strategiska innovationsprogram, som är en kraftsamling av näringsliv, akademi och offentlig sektor, med inriktning på digitalisering och nyindustrialisering. Samverkan och att ta utgångspunkt i samhällets och individens behov är nyckeln till långsiktigt stora effekter.
  3. Insatser i enlighet med strategin och handlingsplanen. Insatserna ska bidra till en digitaliserad svensk industri och på så vis stärka industrins konkurrenskraft.

Satsningen är en del av det nationella innovationsrådets arbete för att utveckla innovationskraften inom svensk industri.

Uppdraget ska slutredovisas till Näringsdepartementet senast den 30 juni 2016.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00