Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Två regeringsbeslut med fokus på våldsförebyggande arbete

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) i uppdrag att främja användningen av effektiva våldsförebyggande program för att motverka mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen får använda utvecklingsmedel för att ta fram en webbaserad basutbildning inom området våld i nära relationer för kompetensutveckling i kommuner. Detta sker i samverkan med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.

- För att vi ska uppnå det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra behöver vi lägga större fokus vid det förebyggande arbetet. Det är en viktig del av Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) i uppdrag att aktivt främja användningen av effektiva våldsförebyggande program i kommuner och andra organisationer inom det civila samhället. Det är en fortsättning på det tidigare uppdraget om jämställdhet. Myndigeten ska även följa, dokumentera och sprida erfarenheterna av det arbete som genomförs.

Mucf ska följa resultaten av den utvärdering av det våldsförebyggande programmet Mentors In Violence Prevention som Statens skolverk fått regeringens uppdrag att genomföra. Myndigheten ska även samråda med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Linköpings Universitet (Nationellt kunskapscentrum – Barnafrid) samt relevanta organisationer inom det civila samhället.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast i februari 2017.

Kompetensutbildning för våld i nära relationer

Socialstyrelsen får använda 1 miljon kronor av utvecklingsmedel för att, i samverkan med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, ta fram en webbaserad basutbildning inom området våld i nära relationer till stöd för kommunernas kompetensutveckling.

Basutbildningens syfte är att höja kunskapsnivån i kommunerna och stärka personal som möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära rela­tioner.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.