Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering

Publicerad

Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför tar regeringen i budgetpropositionen för 2016 ett helhetsgrepp och föreslår ett antal investeringar som ska leda till en snabbare etablering på arbetsmarknaden, däribland en stor valideringssatsning och en rejäl höjning av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande. Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 

Ersättningen till kommunerna för mottagande höjs

Alla kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för kommunmottagandet. För att öka kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända föreslår regeringen en rejäl investering i höjd ersättning till kommunerna.

Regeringen föreslår att den statliga schablonersättningen per nyanländ som mottas i en kommun från och med den 1 januari 2016 höjs från 83 100 till 125 000 kronor per mottagen nyanländ upp till 65 år. För nyanlända över 65 år föreslås en höjning av ersättningen från 52 000 till 78 200 kronor.

Höjningen beräknas kosta 1,1 mdkr 2016 och 2,6 mdkr 2017. I samband med höjningen tas den prestationsbaserade ersättningen till kommunerna bort.

För att förbättra mottagandet investerar regeringen även i:

 • Mer resurser till länsstyrelsernas arbete för mottagande av nyanlända
 • Tidiga insatser för personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende
 • Ändrat ersättningssystem och ny placeringsform för mottagande av ensamkommande barn
 • Höjd ersättning för asylsökande barns skolgång

Investeringar i jobb och utbildning för snabbare etablering

Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning under sin tid i etableringsuppdraget, dvs. i normalfallet inom två år. Etableringsinsatserna behöver bli effektivare genom ökad kvalitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid.

Regeringen investerar därför i:

 • Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser 
 • Arbetsförmedlingen får bättre förutsättningar för etableringsuppdraget
 • Fler kontakttolkar

Stor valideringssatsning

Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara. Regeringen investerar därför i förstärkta valideringsinsatser, nämligen:

 • Ökade resurser till Socialstyrelsen för validering
 • En valideringsdelegation tillsätts
 • Kurser om validering för studie- och yrkesvägledare
 • Standard för branschvalidering
 • Utbildningsplatser inom yrkesvux öronmärks för sfi-elever

Regeringen har tidigare aviserat följande valideringssatsningar:

 • Utökade medel till kompletterande utbildningar
 • Ökade resurser till Universitets- och högskolerådet för validering
 • Validering av reell kompetens

Ökade resurser till det civila samhället

För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen. I kommunerna och det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering. Därför satsar regeringen på:

 • Fortsatt utökade medel till det civila samhället för flyktingguide/familjekontakter
 • Förstärkt arbete mot diskriminering på nationell, regional och lokal nivå

För mer information om satsningarna i pressmeddelandet, se bifogad promemoria och regeringen.se.

 

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.