Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ytterligare 800 miljoner till ökad export

Publicerad

Jämfört med andra länders exporttillväxt står det tydligt att Sverige kan prestera bättre. 70 procent av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Handeln med våra närmaste grannländer har stor betydelse och är viktig för vår ekonomi. Men handeln på den inre marknaden behöver kompletteras för att Sverige som exportnation inte ska tappa marknadsandelar.

Efter nedgången som följde av finanskrisen 2008-2009 har exportens återhämtning varit svag och det är den inhemska konsumtionen som varit dragloket i svensk ekonomi på senare år. Det är mot denna bakgrund som regeringen har utarbetat en exportstrategi med insatser för att stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande företag.

Idag presenterade Mikael Damberg Sveriges nya exportstrategi.

Med exportstrategin adresserar regeringen de utmaningar som den svenska utrikeshandeln står inför:

  • svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna
  • fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera
  • svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan
  • Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister måste öka
  • den globala handeln måste hållas öppen

Exportstrategin innehåller satsningar på 22 prioriterade områden, baserade på de behov och önskemål som framförts från såväl stora som små och medelstora företag. Det handlar om att ge exportstöd på plats i tillväxtmarknaderna, att göra så att fler företag hittar och tar del av det exportstöd som finns och att svenska företag vinner de stora affärerna och upphandlingarna världen över. Men regeringen tar även ett bredare grepp, med satsningar på att öka turismen och de utländska investeringarna i Sverige, för att göra Sverige mer känt utanför Europa och för att locka hit utländska talanger inom utbildning och forskning. Samtidigt fortsätter arbetet emot protektionism.

Exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att:

  • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
  • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
  • öka andelen exporterande företag
  • öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin

För att åtgärderna ska börja genomföras redan under 2015 har regeringen i vårändringsbudgeten anslagit 75 miljoner kronor till en exportoffensiv. För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor och totalt 800 miljoner kronor fram till och med 2019.

Exportstrategin har tagits fram i dialog med det svenska näringslivet. Exportstrategin innehåller satsningar för att få fler svenska företag att ta steget ut på nya marknader, för att öka exporten och närvaron på tillväxtmarknaderna, underlätta den globala handeln och för att främja Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister.

- En stark export behövs för att öka sysselsättningen i Sverige. Men vår export har tappat i jämförelse med andra länder, och vi behöver vända den utvecklingen. Svenska företag riskerar att missa stora delar av världens förväntade tillväxt, därför tar regeringen nu krafttag för att öka den svenska närvaron på morgondagens exportmarknader, säger Mikael Damberg.

Sveriges exportstrategi
Presentation från pressträffen

Mikael Damberg presenterar exportstrategin
Mikael Damberg presenterar exportstrategin. Foto: Gabriel Wernstedt, Regeringskansliet

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

22 prioriterade områden

• Team Sweden – bättre samordning av exportstödet
• Ökad svensk närvaro på tillväxtmarknaderna
• Regionala exportcentra – ”en dörr in” till exportrådgivning
• Digital exportinformation – ”ett enda fönster”
• Stärk viljan att exportera
• Finansiering och kreditgivning
• De största affärerna
• Övergång från bistånd till bredare ekonomiskt samarbete
• Ökat utbyte med internationella organisationer
• Det ska vara enkelt att importera och exportera
• Förenkla gränsöverskridande e-handel och dataflöden
• Främja personrörligheten till och från Sverige
• Satsa på internationell standardisering
• Kartlägg export- och importproblem och handelshinder
• Höjd ambition för hållbart företagande
• Utländska företag ska vilja investera i Sverige
• Innovativa och tidigt internationaliserade företag
• Stärk Sverigebilden i utlandet
• Fler besökare till Sverige
• Stärk talangattraktionen
• Sök de globala evenemangen
• Fler direktlinjer till och från Sverige