Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Betänkandet Gestaltad livsmiljö överlämnat till Alice Bah Kuhnke

Publicerad

Den särskilde utredaren Christer Larsson överlämnade i dag betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design till kultur- och demokratiministern. Betänkandet är resultatet av utredningens uppdrag att göra en översyn av den nuvarande politiken från 1998.

– Arkitektur, form och design formar vår livsmiljö och är kraftfulla verktyg för att överbrygga sociala, ekonomiska och fysiska klyftor. Med en myndighet och en rad andra utvecklingsförslag inom till exempel utbildning, forskning, upphandling och export, ser jag framför mig att området kan utvecklas och utövarna stöttas fullt ut. I ett aktivt och långsiktigt samarbete med övriga aktörer, politik, byggsektor, näringsliv och medborgare kan arkitektur, form och design bidra till en inkluderande, jämlik och demokratiskt präglad gestaltad livsmiljö, säger Christer Larsson.

Viktiga förslag till insatser är nya resurser till utveckling och export, stöd till kommunala arkitektur-, form- och designprogram, breddad rekrytering till utbildningarna, metodstöd för nya upphandlingsformer och forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande.

Utredningen föreslår också nya funktioner inom området, bland annat att en riksarkitekt tillsätts inom Statens fastighetsverk med särskilt ansvar för att utveckla samverkan kring arkitektonisk kvalitet i statligt byggande och fastighetsförvaltning. Utredningen föreslår även att en designfunktion inrättas för att ge stöd i och öka användningen av designmetodik i offentliga verksamheter.

En ny myndighet föreslås, Myndigheten för gestaltad livsmiljö. Denna skulle kunna sprida kunskap och resultat, stötta kommuner, landsting och samverka med regionala och lokala aktörer inom arkitektur, form och design.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Christer Larsson
Särskild utredare
Telefon 070-934 22 98

Information Gestaltad livsmiljö

Arbetet med utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design påbörjades i maj 2014. Utredningen har följt upp nuvarande politik från 1998 och studerat andra länders politik på området.