Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet

Publicerad

Regeringen har beslutat om att lägga fram en proposition med förslag om de lagändringar som krävs för att genomföra det nya CBE-direktivet.

EU:s medlemsstater har uttryckt ett behov av att kunna söka i varandras fordonsregister för att möjliggöra identifikation av ägare till fordon som varit inblandade i trafikbrott i andra medlemsstater än där de är registrerade.

Detta informationsutbyte mellan medlemsstater om trafiksäkerhetsrelaterade brott underlättas av EU-direktivet kallat CBE-direktivet. Detta direktiv genomfördes i svensk rätt den 1 maj 2014 genom författningsändringar i bland annat lagen och förordningen om internationellt polisiärt samarbete samt förordningen om vägtrafikregister.

Strax därefter ogiltigförklarade EU-domstolen direktivet med motiveringen att det hade antagits på fel rättslig grund. Därefter har ett nytt direktiv tagits fram. Det nya CBE-direktivet överensstämmer i allt väsentligt med det ursprungliga direktivet.

De föreslagna lagändringarna är en konsekvens av att direktivet har fått en ny rättslig grund och ett nytt nummer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Prop. 2015/16:24 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Lindeberg
Rättssakkunnig
Telefon 08-4055071
Mobil 072-2303439
e-post till Maria Lindeberg