Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Lagrådsremiss om skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

Publicerad

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Syftet med lagändringarna är att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid och att säkerställa att den svenska lagstiftningen lever upp till EU-rättens krav.

 

– Under arbetet med lagförslaget har en nära dialog förts med företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Det är min uppfattning att det finns en acceptans bland parterna för inriktningen på det förslag som regeringen nu går fram med, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

EU-kommissionen anser att den svenska lagstiftningen är oförenlig med EU-rättens krav och att det i svensk rätt saknas bestämmelser som på ett effektivt sätt förhindrar missbruk som kan uppstå genom användandet av flera på varandra följande visstidsanställningar. Kommissionen har därför inlett ett överträdelseärende mot Sverige. Om inte en lagändring görs omgående är risken överhängande att EU-kommissionen går vidare och stämmer Sverige till EU-domstolen.

I dag övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstid överstiger två år inom en femårsperiod. Enligt förslaget ska omvandling inte bara ske om anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod, utan även om det sker under en längre period om tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Det ska vara möjligt att i kollektivavtal göra undantag från den föreslagna regeln. Det föreslås också att arbetstagare ska få en utökad rätt till information av sin arbetsgivare om alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av omvandlingsreglerna.

Regeringen avser att gå fram med en proposition i december. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Kontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27