Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya regeringsuppdrag för schysta villkor i yrkestrafiken

Publicerad

Regeringen har idag gett Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken. Prioritet har givits till att utreda frågan om ett skärpt beställaransvar, detta ska redovisas redan i mars 2016.

– Att marknaden för vägtransporter fungerar på ett bra sätt är viktigt för välstånd och utveckling, såväl i Sverige som i EU. Samtidigt får företagens och arbetstagarnas friheter att röra sig över nationsgränserna inte leda till att den grundläggande principen om lika lön för lika arbete undergrävs. Social dumpning och missbruk av regelverk måste därför motverkas. Genom ett intensifierat arbete för sund konkurrens, hållbara transporter och schysta villkor kan den svenska transportbranschen ges bättre förutsättningar att bidra till regeringens arbete för en positiv utveckling och ett Sverige som konkurrerar med hög kompetens och innovationskraft inom EU och globalt. Så kan också branschen bidra till att vi når EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, och till minskad miljöpåverkan, säger Anna Johansson.

Transportstyrelsen får även i uppdrag att följa upp de nya reglerna för cabotagetransporter, åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och obligatorisk prisuppgift vid taxiresor som trädde i kraft under 2015.

– Jag är glad att vi idag fattat beslut om att starta denna breda utredning. Det är en viktig del i regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Anna Johansson.

Transportstyrelsen uppdrag består av att:

  • Se över om den nuvarande regleringen av beställaransvar skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen (redovisas 15 mars 2016).
  • Utreda möjligheterna att låta åtgärder vid hindrande av fortsatt färd bestå under längre tid än 24 timmar, samt låta en polisman eller en tulltjänsteman besluta om klampning.
  • Se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider.
  • Överväga olika alternativ för hur EU:s regler kan ändras så att krav på dokumentation ska kunna ställas direkt i samband med vägkontroller av godstrafik. Transportstyrelsen bör även bevaka EU-kommissionens pågående arbete med att ta fram nya förslag inom vägtransportområdet.
  • Se över införlivandet av Europeiska unionens bestämmelser om kombinerade transporter i svensk rätt.
  • Kartlägga, analysera och vid behov föreslå förändringar beträffande hantering av och inriktning för Sveriges bilaterala och mulitlaterala vägtransportavtal. Transportstyrelsen ska särskilt överväga om det är motiverat med förändrade villkor för s.k. tredjelandstransporter till och från Sverige av transportföretag med säte i andra länder i Europeiska unionen.
  • Utreda behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon.

Transportstyrelsen får även lämna andra förslag till förbättringar av reglerna om yrketrafik på vägområdet.

Uppdragen ska genomföras i samarbete med Polismyndigheten, Tullverket och Kommerskollegium, samt berörda branschföreträdare och arbetsmarknadens parter.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 mars 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2017.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00