Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya regler för att motverka skatteundandragande

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat två propositioner till riksdagen. Den första propositionen innehåller förslag som ska motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala kupongskatt. Den andra propositionen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande.

I propositionen Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt föreslås att det införs bestämmelser som motverkar att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att på så sätt undkomma beskattning. Enligt förslaget ska en utdelning som ett svenskt företag tar emot från ett utländskt företag i vissa fall inte omfattas av skattefrihet om det utländska företaget får göra avdrag för utdelningen.

I propositionen föreslås dessutom att det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen kan tillämpas på utdelningar från svenska företag till utländska företag och personer som inte är bosatta i Sverige som normalt sett inte ska betala kupongskatt. Genom den föreslagna ändringen görs det tydligt att det blir möjligt att i fler fall angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning. I propositionen föreslås dessutom att det ska bli möjligt att ansöka om förhandsbesked om kupongskatt.

Förslagen är föranledda av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).

Regeringen har också överlämnat propositionen Beskattning av säkerhetsreserv. Skadeförsäkringsföretag kan göra avsättningar till säkerhetsreserv för att täcka förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömbara faktorer. I dag saknas det uttryckliga regler om i vilka fall hela säkerhetsreserven ska tas upp till beskattning. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer beskattning ska ske. Förslaget motverkar också risken för att säkerhetsreserven används i syfte att minska företagens skatteinbetalningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Marianne Kilnes
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 21 66
Erik Sjöstedt
Begränsad skattefrihet för utdelning och kupongskatt
Telefon 08-405 38 82
Ellinor Eriksson
Säkerhetsreserv
Telefon 08-405 13 91

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.