Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Nytt lagförslag kan göra det upp till fyra månader snabbare att bygga bostäder

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner. Därmed kan byggstart för ett planerat bostadsprojekt påbörjas tre till fyra månader tidigare än vad som nu är fallet.

- Det behöver gå snabbare, bli enklare och billigare att bygga bostäder i Sverige. Vi ser att processen från beslut till färdigt hus kan effektiviseras. Det nya lagförslaget skapar förutsättningar för att göra det upp till fyra månader snabbare att bygga bostäder. Vår förhoppning är att det leder till att det byggs flera tusen fler bostäder per år, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Idag kan utdragna överklagandeprocesser i många instanser fördröja byggstarter med flera år och göra byggprojekten rejält dyrare. Regeringen ser nu över länsstyrelsernas roll i syfte att effektivisera byggprocessen utan att riskera rättssäkerheten eller det viktiga demokratiska inflytandet över stadsutvecklingen. Det förslag som regeringen nu lagt fram innebär att länsstyrelserna inte längre ska pröva överklagade kommunala beslut om detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark-, och miljödomstolen.

- Reformen är en del av regeringens fortsatta regelförenklingsarbete. Att med bibehållen rättssäkerhet effektivisera prövningen av överklagade kommunala beslut leder både till ett ökat bostadsbyggande och till att bostadskostnaderna minskar, säger bostads-, och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Detta är regeringens fjärde initiativ på kort tid i syfte att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder. Tidigare initiativ är propositionen Nya steg för en effektivare plan- och bygglag, en ny bullerförordning och ett uppdrag till Boverket att utarbeta en vägledning och genomföra en kompetensutvecklingsinsats i syfte att undvika onödiga överklaganden och underlätta för den instans som ska pröva överklaganden.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00