Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökad insyn i fristående skolor

Publicerad

Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor har i dag överlämnat sitt betänkande Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur offentlighets­principen i praktiken kan införas i fristående skolor och att göra konsekvens­analyser av en sådan reglering.

Utredningen föreslår ­att offentlighetsprincipen ska införas hos samtliga huvud­­män för fristående skolor. Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de enskilda huvudmännen. All verksamhet ska omfattas. Anställda och uppdrags­tagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskyddet.

Huvudmännen och eleverna i fri­stående skolor kommer att omfattas av sekretess­­bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nya krav kommer att ställas på huvudmännen för de fristående skolorna. De ska bl.a. vara skyldiga att registrera sina allmänna handlingar. De får ordna registreringen efter vad som är lämpligast för den egna verksam­heten.  De ska också arkivera handlingarna. Den kommunala arkiv­myndig­heten föreslås vara arkiv­myndig­het för arkiven hos dessa huvud­män och därmed också ha tillsyn över arkiven. Det blir möjligt för kommunerna att meddela föreskrifter om arkivvården samt om avgifter för tillsyn och förvaring av arkiven.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Handlingar som kommit in till de fristående skolorna före denna dag ska enligt förslaget inte omfattas av reformen.

Kontakt

Marianne Eliason
Utredare
Telefon 08-405 51 96
Mobil 070-657 99 64
Emina Fazlic
Sekreterare
Telefon 08-405 92 68