Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetspolitiken behöver tydligare styrning

Publicerad

I dag överlämnade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för att samhället ska bli jämställt. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad könsuppdelad. Utredningen bedömer att en jämställdhetsmyndighet behövs samt nya mål för jämställdhetspolitiken.

- Det är intressant att utredningen kommit fram till att en myndighet för jämställdhet bör inrättas. För att vi ska uppnå målen och rätt användning av resurser behövs mer styrning, struktur och kontinuitet i arbetet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningen, som idag överlämnade betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 till regeringen, har följt upp och analyserat utvecklingen för jämställdhet de senaste tio åren. Utredningen har också analyserat hur jämställdhetpolitiken har genomförts och lämnar förslag på hur de nuvarande målen kan utvecklas samt hur politiken bör styras.

 - Utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi kan se tendenser till en ökande jämställdhetsklyfta mellan kvinnor och män med olika inkomster och utbildningsbakgrund och mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor och män, konstaterar utredare Cecilia Schelin Seidegård.

Utredningen visar att män dominerar på de viktigaste posterna i samhället och fortfarande arbetar en betydligt lägre andel kvinnor heltid jämfört med män. Arbetsmarknaden är också fortfarande i hög grad könsuppdelad. Likaså är valen till gymnasieskolan och högskolan könsbundna och pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa.

Samordna insatser inom jämställdhetspolitiken

Utredningens bedömning är att en jämställdhetsmyndighet ger regeringen det stöd som krävs för att ta tillvara kunskap och resultat, stödja myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer samt samordna insatser inom jämställdhetspolitiken. Vidare föreslås att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska ligga fast. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utredningen föreslår dock vissa ändringar i jämställdhetspolitikens delmål.

Utredningen framhåller också att det finns behov av att fortsätta samordna insatser inom jämställdhetspolitiken, inte minst i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Avslutningsvis visar utredningen att uppföljningen av jämställdhetspolitiken behöver utvecklas.

Arbetet med jämställdhetsutredningen påbörjades i april 2014.

En feministisk regering

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum både för det nationella och internationella arbete.

En feministisk politik innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i vägval och i tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att besluten bidrar till jämställdhet, och att jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik. Jämställdhet är inte enbart ett politikområde, utan ett tankesätt som måste påverka all politik.

Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

För mer information