Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Regeringen avsätter pengar till samverkan skola och arbetsliv

Idag har regeringen beslutat om ändring i förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser. Förordningen innebär att statsbidrag kan sökas hos Skolverket för att yrkescollege eller liknande samverkansmodeller kan stimuleras och spridas till fler branscher.

– Regeringen anser att samverkan mellan skola och arbetsliv måste öka. En god samverkan är en förutsättning för att den gymnasiala yrkesutbildningen på ett bra sätt ska kunna förbereda eleverna för arbetslivet och bidra till att arbetsgivarna får rätt utbildad arbetskraft, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Inom tekniksektorn och vård- och omsorgssektorn har collegemodeller utvecklats där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten i utbildningen. Även inom andra sektorer finns olika former av samverkansmodeller. Regeringen vill stödja en fortsatt utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv.

Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt intresseorganisationer i näringslivet. Bidrag får lämnas för insatser för utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att höja utbildningens kvalitet.

Skolverket ska i sin fördelning ta hänsyn till i vilken grad insatserna dels förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats och dels effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv.

Satsningen omfattar totalt 17,5 miljoner under mandatperioden.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00