Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringen presenterar åtgärder med anledning av flyktingsituationen

Publicerad

Regeringen presenterar i dag, torsdagen den 1 oktober, ett antal åtgärder med anledning av flyktingsituationen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen

För att de aktörer som deltar i hanteringen av flyktingsituationen, såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting, frivilligorganisationer, trossamfund och privata aktörer, ska kunna arbeta effektivt tillsammans krävs en stärkt samordning. Regeringen har därför gett MSB i uppdrag att på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av den rådande flyktingsituationen. MSB ska ta fram nationella lägesbilder med information om områden i behov av åtgärder som ännu inte till tillräcklig grad vidtagits. Myndigheten ska även identifiera och rapportera övriga förhållanden som regeringen bör ha kännedom om för att kunna bedöma behovet av åtgärder från regeringens sida.

Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Uppdraget till MSB förändrar inte det. Uppdraget gäller till den 31 december 2015.

Ekonomiskt stöd ges till Svenska Röda Korset i det frivilliga arbetet att hjälpa flyktingar

Regeringen utbetalar stöd om 10 miljoner utan rekvisition till Svenska Röda Korset för att stärka organisationens roll och det civila samhällets hantering av flyktingkrisen. Medlen ska användas för att bedriva, organisera och samordna hjälpverksamhet för människor på flykt i Sverige. Medlen ska även särskilt syfta till att stödja och ta tillvara det frivilliga engagemang som finns i flyktingkrisen, och Svenska Röda Korset ska samverka med andra organisationer i genomförandet.

Hur stödet har disponerats ska redovisas till Regeringskansliet före den 2 maj 2016.

Inspektionen för vård och omsorg ska stärka kapaciteten i verksamheten med tillståndsprövning

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är en stark bidragande orsak till att allt fler barn och unga behöver placeras utanför hemmet. Migrationsverkets prognoser pekar på att antalet ensamkommande barn som söker asyl inte kommer att avta. Regeringen ger därför i uppdrag åt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att stärka kapaciteten i myndighetens verksamhet för att tillståndsprövningen av hem för vård eller boende, HVB, ska ske så snabbt och effektivt som möjligt.

Regeringen kommer även inom kort i en remiss till Lagrådet föreslå införandet av ytterligare en placeringsform kallad stödboende. Stödboendet ska avse barn och unga mellan 16-20 år, och boendet ska kombineras med ett individuellt anpassat stöd till den enskilde. Inriktningen är att även stödboenden ska kräva tillstånd från IVO.

De nya bestämmelserna bedöms kunna träda i kraft under våren 2016.

Regeringen ger extra pengar till FN:s livsmedelsprogram i Syrien

FN:s livsmedelsprogram, WFP, rapporterar om stora akuta finansieringsbehov för att kunna säkra livsmedel till flyktingar i Syrien och dess grannländer. Sverige är en av WFP:s största givare. Regeringen avser nu att ge ytterligare 25 miljoner kronor i stöd till programmets Syrienrespons.

Förutom det extra stöder till WFP avser regeringen dessutom att ge 25 miljoner kronor extra till FN:s katastroffond, CERF, som snabbt kan svara på stigande behov världen över. Fonden är ett särskilt spetsigt verktyg vad gäller finansiering av ”bortglömda” eller kroniskt underfinansierade humanitära kriser.

Upphandlingsmyndigheten ska ta fram vägledning i den rådande flyktingsituationen

Enligt Migrationsverket har upphandlingar av asylboendet inte kunnat slutföras på grund av pågående domstolsprocesser, trots att det finns ett stort antal tomma boendeplatser. Regeringen konstaterar att det ur humana och samhällsekonomiska aspekter finns ett behov att vägleda de myndigheter, såväl statliga som kommunala, och andra berörda om möjligheter som upphandlingslagstiftningen ger för att snabbt tillgodose behovet av asylboenden.

Upphandlingsmyndigheten ges därför i uppdrag att informera och vägleda om de rättsregler som kan aktualiseras vid upphandling som avser de asylsökande. Myndigheten ska komplettera och konkretisera Europeiska kommissionens meddelande om reglerna för offentlig upphandling i samband med den aktuella flyktingkrisen som antogs den 9 september 2015. Kommissionen menar att upphandlande myndigheter måste överväga alla möjligheter för att avsevärt förkorta tidsfristerna och bedöma från fall till fall vilket förfarande som ska tillämpas, för att hitta en lösning på krisen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 november 2015.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.