Systemet med etableringslotsar avskaffas

Regeringen har fattat beslut om en proposition om avskaffande av systemet med etableringslotsar. Detta innebär att det lagstadgade kravet på att Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots ska upphöra.

Istället föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2016 att Arbetsförmedlingen får medel för förstärkta etableringsinsatser i syfte att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbetslivet.

– Det är viktigt att en nyanländ som bara gått i skolan i fyra år inte möts på samma sätt som en nyanländ med ingenjörsutbildning. Därför är det angeläget att etableringsinsatserna blir effektivare genom ökad kvalitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etablering, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Bakgrunden till förslaget är att flera uppföljningar, bland andra Riksrevisionens granskning av systemet, visar på allvarliga brister som indikerar att etableringslotsar inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. I Arbetsförmedlingens egna granskningar har det dessutom framkommit att det förekommit oegentligheter, något som resulterat i att Arbetsförmedlingen sade upp samtliga avtal med etableringslotsar redan i februari i år. Arbetsförmedlingens beslut om att avsluta tjänsten visar också att lotsen inte har varit en ändamålsenlig insats.

En del lotsföretag har fungerat väl och har också erbjudit andra tjänster till Arbetsförmedlingen. Det kan de även fortsättningsvis göra. Men med detta förslag kommer alltså den mycket kritiserade lagstadgade rätten till etableringslots att försvinna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial