Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Barnombudsmannen att lyssna på barns erfarenheter av ojämställdhet

Publicerad

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet. Barnombudsmannen får också i uppdrag att under 2015-2018 göra kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

- Flickor och pojkar är experter på sin egen situation och därför är det viktigt att lyssna på deras erfarenheter och involvera dem i jämställdhetsarbetet. Genom uppdraget till Barnombudsmannen vill regeringen öka kunskapen om hur flickor och pojkar själva upplever ojämställdhet inom områden där skillnader mellan könen har konstaterats, säger barnminister Åsa Regnér.

Av Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 framgår att det finns skillnader mellan flickor och pojkar inom barnrättsligt viktiga områden. Vad gäller skolresultat presterar flickor i genomsnitt bättre än pojkar. Psykisk ohälsa är ett annat område där flickor oftare än pojkar rapporterar psykiska och psykosomatiska besvär. Flickor skattar även i lägre grad än pojkar sin egen hälsa som god.

Barnombudsmannen ska rapportera uppdraget till Regeringskansliet under 2016.

Regeringen ger även Barnombudsmannen i uppdrag att under 2015-2018 göra kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Öka barns kunskaper om sina rättigheter

Inom ramen för uppdraget ska Barnombudsmannen

  • skapa en portal med information, färdiga lektionsupplägg och lärarhandledning för att underlätta skolans undervisning om barnets rättigheter,
  • sprida befintligt material om barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken,
  • i samråd med barn och unga utveckla nytt material om barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken,
  • ta fram en version anpassad för barn och unga av de kommentarer och slutsatser som FN:s kommitté för barnets rättigheter lämnade till Sverige 2015,
  • informera skolhuvudmän, förskolechefer och rektorer, förskollärare i förskola, lärare och fritidspersonal i skola och fritidshem om materialet och hur det kan användas,
  • följa upp barns och ungas kunskap om sina rättigheter, och
  • följa upp hur materialet fungerar i undervisningen.

Uppdraget ska delredovisas årligen till Regeringskansliet och slutredovisas senast den 1 december 2018.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.