Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att samordna informationsinsatser om familjehem för barn

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser nationellt om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär för att säkra tillgången till bland annat familjehem.

- Behovet av bland annat familjehem och gode män för ensamkommande barn och unga är stort samtidigt som många människor har visat intresse för att ta ansvar och hjälpa till på olika sätt. Det är därför viktigt att nå de människor som vill göra en samhällsinsats och som kan tänka sig att vara ett stöd för barn och unga så att de får information om vad uppdragen innebär, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Av Migrationsverkets senaste prognos framgår att cirka 19 500 ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige fram till den 18 oktober 2015. Socialstyrelsen ska genomföra en analys av situationen i kommunerna idag vad gäller tillgången till familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskild förordnad vårdnadshavare. Analysen ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och belysa såväl flickor som pojkars behov.

För att underlätta för kommunerna i den rådande situationen ska viss information om de olika uppdragen finnas tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats så snart som möjligt under 2015.

Samråda med SKL och andra relevanta aktörer

Mot bakgrund av det ökade antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige bör informationsinsatser för att nå människor som vill hjälpa ensamkommande barn vara en prioriterad del av satsningen. Nationellt samordnade informationsinsatser ska underlätta för kommunerna i arbetet med att rekrytera och säkra tillgången på familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

För en bred delaktighet ska Socialstyrelsen samråda med relevanta aktörer som Sveriges Kommuner och Landsting, ett urval av kommuner, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och ideella organisationer. En viktig del handlar också om att ta del av barns och ungas egna erfarenheter, till exempel de som bott i jour- och familjehem, men också jour- och familjehemsföräldrar.

Uppdraget ska löpande stämmas av med Socialdepartementet och redovisas senast den 31 mars 2018.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.