Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen

Publicerad

I en ändringsbudget som överlämnas till riksdagen idag föreslår regeringen ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.

- Dessa extra medel i budgeten för 2015 är i huvudsak en konsekvens av de insatser som partierna enades om den 23 oktober med anledning av flyktingsituationen, säger finansminister Magdalena Andersson. Med dessa medel underlättas arbetet för kommunerna och civilsamhällets organisationer.

Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor tillförs som engångsmedel till kommuner och landsting, medan det civila samhället får 200 miljoner kronor extra. Dessutom föreslår regeringen att anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökas med 961 miljoner kronor till följd av det ökade antalet asylsökande.

Antar riksdagen regeringens förslag bedöms de anvisade medlen finnas tillgängliga i december och kan användas för att täcka ökade kostnader både 2015 och 2016.

Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet asylsökande och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna att beaktas. Vad gäller ensamkommande barn ser regeringen också ett behov av att de faktiska boendekommunerna i högre grad kompenseras av berörda anvisningskommuner, något regeringen avser att följa upp. Vid fördelning mellan landstingen kommer hänsyn tas till antalet asylsökande och nyanlända i respektive landsting.

Om ändringsbudget

I en ändringsbudget kan regeringen föreslå ändringar för innevarande år i den av riksdagen beslutade budgeten för staten. Anledningen kan vara oförutsedda händelser som regeringen inte planerat för.

Regeringen lämnar normalt förslag till ändringsbudgetar till riksdagen två gånger per år, först i samband med vårpropositionen i april och sedan i samband med budgetpropositionen i september. Om det finns särskilda skäl kan regeringen lämna ändringsbudget även vid andra tillfällen, vilket nu sker. Det har tidigare till exempel skett våren 2009 i samband med finanskrisen.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.