Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Försäkringskassan får uppdrag att stärka sin handläggning

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan i uppdrag att förstärka sjukförsäkringens handläggning.

Sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att stiga, och har gjort så med nästan 70 procent sedan år 2010. Regeringen presenterade i september ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. I detta arbete är Försäkringskassan en av de viktigaste aktö­rerna.

Regeringens första steg i åtgärdsprogrammet är att ge Försäkringskassan i uppdrag att stärka sin sjukförsäkringshandläggning för att åstadkomma en väl fungerande sjukskrivningsprocess och bidra till att den stigande sjukfrånvaron bryts. För detta krävs att Försäkringskassan nu vidtar åtgärder inom de områden där regeringen identifierat förbättringsmöjligheter.

Det handlar framförallt om att Försäkringskassan ska:

  • göra de lagstadgade prövningarna av arbetsförmågan i tid
  • använda sig av försäkringsmedicinska utredningar oftare och mer enhetligt för att vid behov komplettera befintliga medicinska underlag
  • göra prövningar mot normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden när så krävs, liksom ge individer stöd vid övergången till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan behöver i större utsträckning tillvarata möjligheter till återgång i arbete och omställning till annat arbete på arbetsmarknaden.
  • kontroller i handläggningen bör särskilt inriktas så att sjukförsäkringens tidsgränser vid dag 90, 180 och 365 i sjukperioderna upprätthålls.
  • det finns behov av att Försäkringskassan utarbetar kontrollstationer även efter ett års sjukskrivning, detta för att säkra en aktiv handläggning som ger långtidssjukskrivna möjlighet att komma tillbaka i arbetslivet och förhindra omotiverat långa sjukperioder.

Försäkringskassan behöver även säkerställa att handläggarna ges rätt stöd i sjukförsäkringshandläggningen samt att kontakterna med hälso- och sjukvården och läkarna stärks ytterligare.

Genom att få sjukskrivningsprocessen att fungera bättre ska Försäkringskassan i högre utsträckning bidra till att sjukskrivningarna blir både färre och kortare. Därigenom kommer myndigheten också medverka till uppfyllandet av regeringens mål att sjukpenningtalet ska vara 9,0 dagar år 2020.

- Nu krävs det att Försäkringskassan kraftsamlar. Vi måste vända utvecklingen med ökande sjukskrivningar och se till att människor får det stöd tillbaka till arbete som de har rätt till. Det handlar om att ta tillvara på människors arbetsförmåga, allt annat är resursslöseri för Sverige, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan ska senast den 29 april år 2016 och sedan årligen under perioden 2017-2021, i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa uppdraget. Försäkringskassan fick 128 miljoner kronor i höständrings­budgeten för 2015och i budgetpropositionen för år 2016 öronmärktes ett anslag om 250 miljoner kronor årligen från och med 2016 till Försäkringskassan för uppdraget.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00