Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ett svenskt tonnagebeskattningssystem till Lagrådet

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att införa ett system med tonnagebeskattning i Sverige.

Det är angeläget att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Cirka 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång i transportkedjan med fartyg. Sjöfarten är alltså central för handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd.

Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2016 att ett system med tonnagebeskattning bör införas.

Tonnagebeskattning innebär att det skattepliktiga resultatet av kvalificerad rederiverksamhet bestäms schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet, dvs. oberoende av inkomster och utgifter. Det schablonmässigt beräknade resultatet beskattas med den gällande skattesatsen. Fördelen med tonnagebeskattning anses bland annat vara att skattereglerna får mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut.

Tonnagebeskattning ska vara frivilligt. Företag som vill att deras rederi­verksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan som huvudregel lämna systemet efter tidigast tio beskattningsår.

Tonnagebeskattning är ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 20 juni 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. En förutsättning är att kommissionen godkänner de föreslagna bestämmelserna.

Lagrådsremiss: Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00