Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting.

I dag saknas ett helhetsperspektiv för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn då flera aktörer ansvarar för olika delar av processen. En särskild utredare ges därför i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Systemet ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för de personer som beviljas uppehållstillstånd och stödja en effektiv och rättssäker asylprocess. Med utgångspunkt i den lagstiftning som regeringen föreslår i lagrådsremissen Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända ska utredaren göra en avvägning mellan statens behov av styrning av ett nationellt åtagande, och kommunernas behov av att kunna påverka kommunmottagandet.

Utredaren ges också i uppdrag att förbättra systemet för statlig ersättning för kommuner och landsting för att bland annat ge dem så goda ekonomiska planeringsförutsättningar som möjligt och stödja den enskilda individens förutsättningar för en snabb etablering.

Lars Bäckström har i dag utsetts som särskild utredare i utredningen om mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Lars Bäckström är sedan 2008 landshövding i Västra Götalands län. Han har en bakgrund som politiker för Vänsterpartiet och har arbetat i ledningen för en rad myndigheter, bland annat Skatteverket. 2012 ledde han länsstyrelsernas uppdrag från regeringen att intensifiera dialogen mellan kommuner och myndigheter för att hitta snabbare vägar för bosättning och mottagande av nyanlända.

Uppdraget ska delredovisas senast den 16 januari 2017 samt redovisas slutligt senast den 31 oktober 2017.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.