Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nyanlända elevers rätt till utbildning ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning. Förslagen ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på undervisningen för alla elever i skolväsendet.

I uppdraget till utredaren ingår det att lämna förslag på hur enskilda huvudmän för skolor där det finns kö i större utsträckning än i dag ska kunna ta emot nyanlända elever. Utredaren ska ge exempel på hur placering av elever i andra skolor än de mest närliggande kan organiseras och utreda hur kommuner i ännu större utsträckning ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande för att bland annat främja en jämnare fördelning av nyanlända elever och förbättra förutsättningarna för etablering. Utredaren ska också ge exempel på hur till exempel pensionerade lärare och lärarstudenter kan utgöra stöd för nyanlända elever och undersöka orsaker till att detta inte sker och om det finns behov av ytterligare insatser.

- Alla kommuner ska vara med i arbetet, och de skolor som har de bästa förutsättningarna ska få ge en ny start till de barn vars första år varit krig och flykt. I dag är det alldeles för få skolor som tar det största ansvaret. Kommuner gör ett stort arbete för att fler skolor, och andra än de närmaste, ska ta emot nyanlända elever och givetvis ska reglerna hjälpa till i det uppdraget. Friskolor med kö ska också kunna vara med och göra arbetet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredaren får därtill i uppdrag att analysera och sammanställa gällande rätt att hantera den för många kommuner uppkomna situationen med många nyanlända elever, lärarbrist med mera.

Med anledning av flyktingsituationen och Sveriges stora mottagande av barn och unga har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna enats om nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända. Syftet med insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. Utredningen är en del i genomförandet av överenskommelsen när det gäller insatser på skolområdet.

Särskild utredare är Ebba Östlin och uppdraget ska redovisas senast den 18 januari 2016. Avsikten är att ha ny lagstiftning på plats hösten 2016.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00