Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ser över skogsvårdslagstiftningen

Publicerad · Uppdaterad

En särskild utredare ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att utredningens förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Regeringen har därför idag beslutat om en utredning för att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

I utredningens uppdrag ligger bland annat att:

  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen, vilket inkluderar att se över de befintliga straffbestämmelserna,
  • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Utredare ska tillsättas inom kort.

Regeringen arbetar brett för att nå skogens viktiga miljö- och produktionsmål. Detta görs bl.a. genom denna utredning, arbetet med det nationella skogsprogrammet, ökningar av anslagen för områdesskydd och insatser för skogsbruket. Därtill pågår myndigheternas viktiga arbetet med t.ex. målbilder för miljöhänsyn och fördjupad utvärdering av miljömålen.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genväg till kommittédirektiv