Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tar samlat grepp kring arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Publicerad

Regeringen har idag utsett Inger Ashing till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon ska, enligt tidigare beslutade kommittédirektiv, främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att inte unga ska hamna mellan olika aktörers ansvar, finns det behov att stärka samverkan i arbetet med att få unga som varken arbetar eller studerar tillbaka till arbete och studier.

Tillsammans med att samordnaren tillsatts presenteras också en nationell strategi med insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I strategin redogörs för åtgärder som regeringen har vidtagit eller avser att vidta under åren 2015–2018 som är direkt riktade mot gruppen. Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för unga personer att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

- Varje ung som långvarigt hamnar utanför arbets- och samhällslivet är ett misslyckande för samhället. Jag är stolt och glad över att det nu för första gången tas ett samlat grepp för att stödja denna målgrupp, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Det finns ett flertal faktorer som påverkar ungas möjlighet att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Till dessa hör utbildning eller brist på utbildning, psykisk och fysisk ohälsa, arbetslöshet och ekonomiska svårigheter. Att ha avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieutbildning är den faktor som tydligast påverkar risken att återfinnas i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Det är inte ovanligt att unga som varken arbetar eller studerar har en kombination av olika problem. Det kan därför behövas individanpassade insatser i form av olika vägar till utbildning, socialt stöd och andra åtgärder som kan förbättra ungas möjligheter ett komma tillbaka till studier eller i arbete. Ungdomarnas situation medför ofta behov av kontakt med flera olika myndigheter och även andra aktörer. Åtgärderna som beskrivs i strategin fokuserar på ökad samverkan mellan berörda aktörer, ökad kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och insatser riktade direkt till målgruppen. Åtgärderna handlar sammantaget om 87 miljoner under 2016.

Inger Ashing är ordförande på Rädda Barnen och Executive director för Global Child Forum: en stiftelse med ambitionen att öka kunskapen om barns rättigheter, företags ansvar samt att bidra till samarbete mellan olika aktörer. Inger har tidigare varit ställföreträdande generaldirektör på Ungdomsstyrelsen (numera MUCF), varit projektledare för ungdomsprojekt inom  Malmö stad och har en Pol mag. I statsvetenskap från Lunds Universitet. Samordnarens arbete ska samordnas med Delegationen unga till arbete. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.