Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regionala konferenser om mottagande och etablering av nyanlända

Publicerad

Runt om i landet genomförs just nu akuta insatser för att kunna ta emot de människor som flyr till Sverige. De akuta insatserna är helt avgörande, samtidigt krävs ett mer långsiktigt perspektiv på frågor om mottagande och etablering. Regeringen ger i dag länsstyrelserna i uppdrag att under 2016 arrangera regionala konferenser om mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering.

Den 12 oktober hölls den nationella samlingen Sverige tillsammans i syfte att diskutera och utbyta erfarenheter kring nyanländas etablering. Som en fortsättning på den nationella samlingen ska länsstyrelserna bjuda in till regionala konferenser över hela landet under början av 2016. Syftet är att samlat presentera vilka resurser och förutsättningar som finns för kommuner och landsting i form av statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser från nationella myndigheter. Konferenserna syftar även till att utbyta erfarenheter och dela goda regionala exempel för mottagande och etablering. Från Regeringskansliet deltar arbetsmarknadsministerns statssekreterare Erik Nilsson.

Konferenserna ska arrangeras i samverkan med Regeringskansliet. Länsstyrelserna ska även samråda med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Boverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för att samordna länsstyrelsernas arbete. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa uppdragets genomförande senast den 30 september 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.