Innehållet publicerades under perioden

-

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Beslutet innebär att löptiden i statsskulden förlängs något, detta mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna kortfristigt har minskat. En längre löptid medför mindre variation i kostnaden för skulden.

- Genom att förlänga löptiden i statsskulden kan riskerna minskas till en låg eller ingen kostnad eftersom kostnadsskillnaden mellan kort och låg upplåning är mindre än tidigare, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Statsskuldens löptid är en av flera faktorer som påverkar skuldens förväntade kostnad och risk. Analysen som ligger till grund för riktlinjebeslutet pekar på att det även fortsättningsvis är fördelaktigt att låta statsskuldens löptid vara relativt kort. För den del av statsskulden som utgörs av nominell upplåning i kronor förlängs dock löptiden med tre månader och för den del som utgörs av lån i utländsk valuta förlängs löptiden med fyra och en halv månad (mätt som duration). Löptidsförlängningen innebär att risken i termer av kostnadsvariation minskar.

Graden av flexibilitet i löptidsstyrningen ökas samtidigt genom att styrintervallet för den nominella kronskulden breddas från 0,5 till 1,0 år samt att ett styrintervall på 1 år ersätter det tidigare löptidsriktvärdet för löptiden i valutaskulden.

Genomförande av beslutet


Riksgäldskontoret avser att uppnå förlängningen av den nominella kronskulden genom att dra ner volymen av ränteswappar som i dagsläget används för att förkorta löptiden. Den underliggande upplåningen och policyn för denna påverkas därför inte av förlängningen.

Den flexiblare styrningen gör det möjligt för Riksgäldskontoret att undvika onödiga transaktionskostnader och motiveras av rent operativa skäl.

Sammanfattning av riktlinjer för 2016


Löptiden för de tre skuldslagen ska styras mot:

• Valutaskuld: duration 0-1 år

• Real kronskuld: duration 6-9 år

• Nominell kronskuld:
– instrument med upp till 12 år till förfall: duration 2,6-3,6 år
– instrument med mer än 12 år till förfall: långsiktigt riktvärde för utestående volym 70 miljarder kronor

Statsskuldens sammansättning ska styras mot:

• Valutaskuld: Minskning med högst 30 mdkr/år

• Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt)

• Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel

Bakgrund

Utgångspunkten för regeringens riktlinjebeslut är det av riksdagen beslutade målet att statens skuld ska förvaltas så att kostnaderna blir så låga som möjligt samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Riksgäldskontoret ansvarar för att upplåning och förvaltning görs inom ramen för riktlinjerna och i enlighet med målet.

Statens upplåning och skuldförvaltning utvärderas vartannat år i en skrivelse till riksdagen. Nästa utvärdering kommer att lämnas till riksdagen i april 2016.

Kontakt

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Franzén
Ämnesråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08 - 405 54 68
e-post till Per Franzén, via registrator