Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stödboende kan införas som ny placeringsform januari 2016

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att en ny placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i åldern 16-20 år. Placeringsformen passar flickor och pojkar som behöver ett självständigt boende med individanpassat stöd och ensamkommande barn är en av målgrupperna. I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

- Antalet ensamkommande barn i behov av skydd och stöd som kommer till Sverige ökar. Med den nya placeringsformen, stödboende, kan kommunerna lättare hitta en placering som passar individen och flexibiliteten i mottagandet ökar. Det är också viktigt att vi har en väl fungerande familjehemsvård och därför föreslår regeringen att ett utvecklingsarbete påbörjas, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stödboende blir ett komplement till de befintliga placeringsformerna HVB- och familjehem. Placeringsformen vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år med bristande familjestöd och som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd utan särskilt vård- eller behandlingsbehov. I ett stödboende kan barn och unga, under trygga former, träna på att bo i ett eget boende och bli förberedda inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barn och unga som placeras i ett stödboende, på motsvarande sätt som gäller barn och unga som placeras i familjehem och hem för vård eller boende.

Årlig tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg

För att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ yrkesmässigt ska få driva ett stödboende krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En kommun eller ett landsting som driver verksamhet med stödboende, eller en kommun som genom avtal har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet, ska anmäla denna verksamhet till IVO.

Propositionen behandlar även frekvenstillsynen av verksamheter för barn och unga. Regeringen gör bedömningen att tillsynen av hem för vård eller boende, stödboenden samt boenden enligt lagen om stöd och service som riktar sig till barn och unga ska inspekteras regelbundet, minst en gång per år.

Förslag för att utveckla familjehemsvården

I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården genom ett tydliggörande av Socialstyrelsens ansvar för att stödja och utveckla familjehemsvården. Utvecklingsarbetet ska vara långsiktigt, kontinuerligt och sammanhållet för en familjehemsvård av god kvalitet och tillräcklig omfattning även i framtiden.

Familjehemsföräldrar är en viktig målgrupp i utvecklingsarbetet. Det är också centralt att ta del av de familjehemsplacerade barnens egna erfarenheter för att kunna utveckla vården.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Tre myndighetsuppdrag som rör flyktingsituationen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att nationellt initiera och samordna informationsinsatser för familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget ska löpande stämmas av med Socialdepartementet och redovisas senast den 31 mars 2018.

Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen. Socialstyrelsen ska lämna redovisning om uppdragets utförande i myndighetens kommande årsredovisning, avseende 2015.

Därutöver har Statens Institutionsstyrelse (SiS) fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för myndigheten att iordningsställa och tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende och hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga i åldern 16–20 år. Uppdraget ska senast redovisas senast 1 januari 2016.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.