Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen

Publicerad

Regeringen har idag gett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen för att komma vidare med några av Ägarprövningsutredningens förslag och beakta riksdagens tillkännagivanden på området. Utredningen ska bland annat utreda utökad tillståndsplikt på socialtjänstens område samt definiera vilka insatser inom hemtjänst som kan omfattas av tillståndsplikt.

Utredningen har inte längre i uppgift att återkomma med ett förslag om hur regleringen ska ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

- Vi har breddat utredningens uppdrag. När andra kommer med bra förslag på hur vi kan öka fokus på kvaliteten, utöka tillståndsplikten och säkra att lika villkor gäller för alla som bedriver välfärd, då är jag beredd att lyssna på det. Jag tror att vi får en bättre slutprodukt om vi vänder på fler stenar. På så sätt kan vi skapa verklig ordning och reda i välfärden, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Tillägg/förändringar:

1. Sol och LSS: Utreda behov av tillståndsplikt gällande t ex boendestöd och avlösarservice. Implicit kan det innebära utökat uppdrag för IVO. Utredaren ska därför analysera konsekvenserna av en utökning av IVO:s uppdrag.

2. Vad ska ingå i begreppet hemtjänst och innefattas av tillståndsplikt.

3. Utredaren ska vidareutveckla Ägarprövningsutredningens förslag om krav på ekonomisk långsiktighet, insikt, erfarenhet och lämplighet genom att förtydliga dessa begrepp och föreslå de ändringar av Ägarprövningsutredningens författningsförslag som utredaren anser är nödvändiga.

a. Utredaren ska även bedöma om en motsvarande prövning i någon form bör göras av anställda i offentlig verksamhet som befinner sig i ledande ställning.

4. Enligt de ursprungliga direktiven ska utredaren föreslå bestämmelser som reglerar hur ekonomisk information för välfärdstjänster ska redovisas på enhetsnivå, samt överväga om det är möjligt och lämpligt att en sådan redovisning även omfattar de särskilda utbildningsformerna och annan pedagogisk verksamhet enligt 24 och 25 kap. skollagen. Utredaren ska även föreslå hur en sådan ekonomisk information ska utformas så att den blir öppen, enhetlig och lättillgänglig.

a. Detta uppdrag förändras nu på så sätt att utredaren ska analysera och utvärdera för- och nackdelar med att redovisa ekonomisk information för välfärdstjänster på enhetsnivå, och endast föreslå bestämmelser om sådan redovisning om fördelarna bedöms väga över.

i. Om utredaren bedömer att redovisning på enhetsnivå är att rekommendera ska utredaren även överväga om det är möjligt och lämpligt att en sådan redovisning även omfattar verksamhet i offentlig regi, och i så fall presentera förslag på hur motsvarande krav för verksamhet i offentlig regi ska utformas. Utredaren ska beakta de särskilda förutsättningar som gäller för verksamhet i offentlig regi.

5. Utredaren ska analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid exempelvis upphandling av välfärdstjänster och uppföljning av utförda välfärdstjänster.

6. I syfte att skapa bättre förutsättningar för tillsyn ska utredaren analysera vilka möjligheter som finns att förbättra de register som IVO för över verksamhet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt efterlevnaden av anmälningsplikten för sådan verksamhet.

7. Som ett tillägg till uppdraget om tillstånds- och auktorisationssystem och andra alternativ till upphandling får utredaren också i uppdrag att, inom ramen för utredningens bedömning av hur valfrihetssystem enligt LOV bör klassificeras rättsligt, utreda behovet av utökade möjligheter att utesluta utförare i valfrihetssystemen. Utredaren ska även föreslå de ändringar i LOV som i övrigt bedöms vara motiverade och möjliga med hänsyn till den rättsliga klassificeringen. Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.

8. Utredningens uppdrag att föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem enligt LOV i primärvården tas bort.

Dir. 2015:108 Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.