Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En europeisk utredningsorder – Ett mer effektivt förfarande för bevisinhämtning i EU

Publicerad

Ett sammanhållet och mer effektivt förfarande för bevisinhämtning inom EU – det är innebörden av direktivet om den europeiska utredningsordern. En departementspromemoria har i dag överlämnats till inrikesministern Anders Ygeman med förslag på hur direktivet ska genomföras i svensk rätt.

Direktivet syftar till att åstadkomma en ny strategi och ett heltäckande system för inhämtning av bevisning i ärenden med gränsöverskridande dimensioner. En europeisk utredningsorder ska hjälpa åklagare och domstolar att få snabbare och bättre hjälp med att samla in och ta upp bevisning i en annan medlemsstat. Direktivet omfattar i princip all form av bevisinhämtning, till exempel att förhör ska hållas eller att egendom ska tas i beslag. Som utgångspunkt gäller enligt direktivet att den mottagande medlemsstaten ska erkänna och verkställa den begärda utredningsåtgärden på samma sätt som i nationella ärenden och utan att göra någon närmare prövning av utredningsordern mot det egna interna regelverket.

I promemorian föreslås att en helt ny lag införs som ersätter all tidigare lagstiftning om bevisinhämtning i förhållande till de medlemsstater i EU som genomfört direktivet. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser både om utfärdande av en svensk utredningsorder och om verkställande i Sverige av en utredningsorder från en annan medlemsstat. Den nya lagen och följdändringar i annan lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Utredare har varit före detta överåklagaren Nils Rekke med hovrättsassessorn Réka Gödri-Mártis, utredningsavdelningen i Malmö, som sekreterare.

Ds 2015:57 En europeisk utredningsorder

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00