Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En översyn av det straffrättsliga skyddet mot exploatering av utsatta personer för tvångsarbete och tiggeri

Publicerad

Det kan finnas ett behov av att förtydliga, utvidga eller på annat sätt förändra det straffrättsliga skyddet mot exploatering av utsatta personer i samband med exempelvis arbete eller tiggeri. Regeringen har därför beslutat att utvidga uppdraget till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22) för att analysera och ta ställning till detta.

Från olika håll har det rapporterats om att personer som kommit till Sverige i hopp om att hitta försörjning utnyttjas i samband med exempelvis tiggeri eller arbete. Det förekommer att människor tvingas att arbeta eller förmås att arbeta under mycket dåliga villkor. Personer har även förmåtts att betala för anställningserbjudanden eller för att sitta på allmän plats och tigga. Dessa situationer kan utgöra exempelvis människohandel, olaga tvång, utpressning, bedrägeri eller ocker. Många gånger är de som drabbas personer som lever i svår fattigdom och utsatthet och som har bristande kunskaper i svenska språket och om svenska förhållanden.

För att säkerställa att skyddet vid sådan exploatering är starkt är det angeläget att lagstiftningen är ändamålsenligt utformad. Därför utvidgas nu 2014 års människohandelsutredning med ett tilläggsdirektiv. Utredningens grunduppdrag är att undersöka om det straffrättsliga skyddet mot människohandel är tillräckligt starkt eller det finns behov av ytterligare åtgärder. Tilläggsdirektivet vidgar uppdraget till att även analysera och ta ställning till om det finns behov av ett förtydligat, utvidgat eller på något annat sätt förändrat straffrättsligt skydd mot att utsatta personer exploateras för till exempel tvångsarbete, tiggeri eller annan ekonomisk vinning.

Uppdraget ska redovisas den 9 juni 2016.

Dir. 2015:131 Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Lisa Nilheim
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 12 25