Försäkringskassan ska utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

Regeringen fattade under torsdagens regeringssammanträde beslut om att ge Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare.

Läs mer:

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att utveckla stödet till arbetsgivare.

Sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att stiga, och har gjort så med nästan 70 procent sedan år 2010. Att bryta utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron är en av regeringens mest prioriterade frågor. För att uppnå målet om ett sjukpenningtal på högst 9 dagar år 2020 behöver åtgärder vidtas på bred front. Regeringen har beslutat om ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro som innehåller åtgärder avseende såväl Försäkringskassan som arbetsgivare och hälso- och sjukvården.

Syftet med uppdraget till Försäkringskassan är att utveckla stödet till arbetsgivare så att fler sjukskrivna som har anställning ska kunna få del av rehabiliterande eller andra åtgärder på arbetsplatser och återgå i arbete.

Regeringen ger därför Försäkringskassan i uppdrag att:

  • utveckla stödet till arbetsgivare i samband med anställdas sjukskrivning
  • utveckla samarbetet med Arbetsmiljöverket avseende arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken
  • vidta informationsinsatser om det arbetsplatsnära stödet
  • utvärdera det arbetsplatsnära stödet
  • lämna förslag på hur det arbetsplatsnära stödet kan utvecklas för att ytterligare förebygga sjukfrånvaro och främja återgång i arbete.

Försäkringskassan ska vid genomförandet samråda med arbetsgivareföreträdare.

- Vi vet att arbetsgivarens roll är extremt viktig i sjukskrivningsprocessen, både för snabb återgång i arbete, men också för att undvika sjukskrivning från första början. Det arbetsplatsnära stödet ska stötta arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet. Särskilt ska det backa upp små arbetsgivare som ibland saknar både kunskap och resurser för att kunna ge sina medarbetare det stöd de behöver, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska delredovisas den 15 augusti 2016 och slutredovisas den 30 januari 2017 till Socialdepartemetet.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju