Innehållet publicerades under perioden

-

Förslag om amorteringskrav till Lagrådet

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till krav på amortering av nya bolån. Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

– Genom förslaget får Finansinspektionen det mandat som krävs för att föreslå och implementera amorteringskravet. Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Amorteringskravet är ett nödvändigt verktyg för att få en sund amorteringskultur och minska risken för finansiell oro, säger Per Bolund.

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget innebär i korthet att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa villkor som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och inte bidrar till alltför hög skuldsättning hos hushållen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet.

För att minimera risken att nyproduktion av bostäder minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet. Undantag från amorteringskravet bör även kunna beviljas, dels genom att vissa särskilda skäl föreligger (t.ex. närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa), dels att undantaget ligger inom ramen för god kreditgivningssed. Enbart nya bolån ska omfattas av amorteringskravet.

Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 maj 2016.

Bakgrund

Amorteringskravet syftar till att motverka makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker förknippade med hushållens skuldsättning. Regeringen kom våren 2015 efter breda politiska samtal överens med de borgerliga partierna, och förankrade med Vänsterpartiet, att ett amorteringskrav ska införas. Förslagen har under hösten 2015 varit på remiss.

Kontakt

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Erik Willers
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 37 14
e-post till Erik Willers, via registrator