Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lagrådets yttrande gällande förslaget om amorteringskrav

Publicerad

Regeringen har i dag tagit del av Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Amorteringskrav. Lagrådet anser att det föreslagna amorteringskravet inte står i strid med grundlagen.

– I dag har vi tagit del av Lagrådets yttrande om amorteringskravet. Lagrådet konstaterar att det föreslagna bemyndigandet inte står i strid med bestämmelserna i regeringsformen. Nu fortsätter arbetet med förslaget till amorteringskrav inom Regeringskansliet. Nästa steg i processen är att en proposition ska överlämnas till Riksdagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget innebär i korthet att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa villkor som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och inte bidrar till alltför hög skuldsättning hos hushållen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet.

För att minimera risken att nyproduktion av bostäder minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet. Undantag från amorteringskravet bör även kunna beviljas när vissa särskilda skäl föreligger, exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. Enbart nya bolån ska omfattas av amorteringskravet.

Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 maj 2016.

Kontakt

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Erik Willers
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 37 14
e-post till Erik Willers, via registrator