Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Mehmet Kaplan tar emot Byggkonkurrensutredningens betänkande

Det finns plats för fler som bygger mer, meddelade ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” när de lämnade över sitt slutbetänkande (SOU 2015:105) till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan idag.

Idag lämnade "Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande" sitt slutbetänkande "Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) till regeringen. Utredningen fick i uppdrag den 28 maj 2014 att undersöka förutsättningarna för bättre konkurrens inom byggsektorn för ett ökat utbud på bostäder.

Utredningen föreslår i betänkandandet som idag överlämnades till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan att regeringen:

  • Främjar enhetlighet och transparens och tar initiativ till en strategi i syfte att koordinera tillämpningen av plan- och markanvisningsprocesserna och möjliggöra att "typgodkända" flerbostadshus kan byggas i hela landet.
  • Att regeringen stödjer utvecklingen av en digitaliserad planprocess.

Utredningen presenterar också som förslag att kommuner ska undvika egna särkrav för att uppnå enhetlighet och transparens i planarbetet.

Ett annat förslag är att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att se över behovet av upphandlingsstöd för allmännyttiga bostadsföretag.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00