Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya regler ska ge snabbare beslut från byggnadsnämnden

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att införa tidsfrister för kommunernas handläggning av så kallade anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen. Regeländringen innebär att den kommunala byggnadsnämnden i normalfallet ska hantera ett korrekt anmält ärende inom fyra veckor.

Ändringar i plan- och byggförordningen ska ge snabbare beslut från byggnadsnämnden

När plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 infördes krav på att den kommunala byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om bygglov och förhandsbesked skyndsamt och i normalfallet meddela sitt beslut inom tio veckor. Motsvarande regler har dock inte funnits när det gäller sådana ärenden som kräver en anmälan, till exempel vid rivning av en byggnad, installation av en eldstad eller tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus där bygglov inte krävs.

- Det här är en viktig reform för att den som vill sätta igång ett bygg¬projekt som kräver en anmälan ska kunna lita på att startbeskedet inte dröjer längre än nödvändigt, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Kravet på att byggnadsnämnden ska handlägga ett anmälningsärende inom viss tid träder i kraft den 1 juli 2016.

Takkupor som kan byggas utan krav på bygglov ska i fortsättningen anmälas till byggnadsnämnden

Ändringen i plan- och byggförordningen innebär även att regeringen från och med den 1 januari 2016 inför ett krav på anmälan för den som vill bygga en sådan takkupa som har undantagits från kravet på bygglov.

Ändringen görs för att byggnadsnämnden bland annat ska kunna bevaka brandskydds¬frågor, förhindra att vattenskador uppstår eller att deformationer med mera uppkommer på grund av felaktig dimensionering.

Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att bygga små takkupor utan krav på anmälan eller bygglov på landsbygden, det vill säga i sådana områden som varken omfattas av en detaljplan eller utgör en sammanhållen bebyggelse.

Ändringarna hänger samman med ändringar i plan- och bygglagen som riksdagen nyligen beslutade om och som träder i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00