Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökad samverkan för ökad bredbandsutbyggnad

Publicerad

Idag tog regeringen ett beslut om att ge Tillväxtverket och Statens jordbruksverk i uppdrag att säkerställa fortsatt god samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under perioden 2014 – 2020.

Under programperioden 2014- 2020 kommer betydande satsningar på bredbandsinfrastruktur att ske inom ramen för såväl landsbygdsprogrammet som de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Regeringen ger därför Tillväxtverket och Statens jordbruksverk, som är förvaltande myndigheter för de olika programmen, i uppdrag att säkerställa att samordning sker i så stor utsträckning som möjligt.

Post- och telestyrelsen (PTS) ska i uppdragets genomförande konsulteras vid framtagandet av regelverk, riktlinjer, rutiner samt uppföljning i de frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom de områden PTS ansvarar för. PTS har i sitt regleringsbrev detta uppdrag sedan tidigare.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.