Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Ökat stöd till idrotten för fler aktiva och ökad etablering

Statens stöd till idrotten ökar med 197 miljoner kronor för 2016, varav 64 miljoner ska gå till satsningar på att ge idrottsföreningar möjlighet att bistå nyanlända att etablera sig i samhället. Det totala stödet till idrotten är 1 902 811 t kr, där ingår bland annat stöd till antidopningsarbetet, idrottsforskning och Idrottslyftet.

Regeringen har fattat beslut om regleringsbrevet till Riksidrottsförbundet (RF) för pengar till idrotten.

– Nu ökar regeringen stödet till idrotten med 197 miljoner kronor. Idrottsrörelsen är viktig, inte minst nu i den akuta flyktingsituationen gör idrottsrörelse ovärderliga insatser för att ge nyanlända och asylsökande ökad möjlighet att bli delaktiga i samhället, säger idrottsminister Gabriel Wikström.

En av regeringens utgångspunkter för stödet till idrottsrörelsen är att idrotten ska vara till för alla, oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning samt social, etnisk och kulturell bakgrund och funktionsnedsättning. Regeringen anser dessutom att arbetet med att hålla ner avgifter och kostnader för idrottsaktiviteter måste vara fokus för idrottsrörelsen. Det ökade anslaget ska gå till insatser för att fler ska kunna delta i framförallt barn- och ungdomsidrotten.

Statens stöd till idrotten fördelas enligt följande:

Anslaget 13:1 Statens stöd till idrotten (tkr)

Ap 1             

Etablering

64 000                      
Ap 3 Bidrag till internationellt samarbete mm 2 900
Ap 4 Insatser mot dopning 30 000
Ap 5 Bidrag
till idrottsforskning
18 000
Ap 6 Bidrag till specialidrott inom
gymnasieskolan
41 900
Ap 7 Särskild satsning på idrott och motion
(Idrottslyftet)
550 000
Ap 9 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal
barn- och ungdomsverksamhet
1 196 011

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00