Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Planprocessutredningen överlämnar sitt betänkande

Publicerad

I dag överlämnade Planprocessutredningens särskilda utredare Thomas Kalbro utredningens betänkande, Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande (SOU 2015:109), till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner.

Planprocessutredningen fick i februari 2014 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.

Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. Utredningen, som i dag överlämnades till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, förslår bland annat:

  • Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen
  • Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan
  • Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning
  • Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om kommunalt förvärv av statlig mark
  • Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning, tillämpning och arbetssätt vid detaljplaneläggning.

Utredningen bedömer vidare att en möjlighet till en planmässig reglering av upplåtelseformer till bostäder t.ex. hyresrätt bör utredas närmare.

Betänkandet från utredningen kommer nu att gå ut på remiss till ett hundratal instanser.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.