Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat propositionen Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. I propositionen föreslås lagändringar i anställningsskyddslagen som syftar till att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid och att säkerställa att den svenska lagstiftningen lever upp till EU-rättens krav.

EU-kommissionen anser att den svenska lagstiftningen är oförenlig med EU-rättens krav och att det i svensk rätt saknas bestämmelser som på ett effektivt sätt förhindrar missbruk som kan uppstå genom användandet av flera på varandra följande visstidsanställningar. Kommissionen har därför inlett ett överträdelseärende mot Sverige. Om inte en lagändring görs omgående är risken överhängande att EU-kommissionen går vidare och stämmer Sverige till EU-domstolen.

I dag övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstid överstiger två år inom en femårsperiod. Enligt förslaget i propositionen ska omvandling inte bara ske om anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod, utan även om det sker under en längre period om tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Det ska vara möjligt att i kollektivavtal göra undantag från den föreslagna regeln. Det föreslås också att arbetstagare ska få en utökad rätt till information av sin arbetsgivare om alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av omvandlingsreglerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.