Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen utbildningssatsar mot fallolyckor

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning om hur fallolyckor kan förebyggas inom hälso- och sjukvård samt inom social omsorg. I uppdraget ingår också att i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomföra en utbildningssatsning riktad till äldre kvinnor och män om hur de själva kan skydda sig mot fallolyckor.

- Varje dag dör fyra äldre personer till följd av en fallolycka trots att det finns kunskaper kring hur olyckorna kan undvikas. Kunskapen om hur fallolyckor kan förebyggas måste få större spridning både hos de som arbetar inom äldreomsorgen och hos äldre själva. Därför är de här utbildningsinsatserna viktiga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen har fått två deluppdrag av regeringen med syfte att förhindra fallolyckor.

  1. Planera för och ta fram webbaserad utbildning om fallprevention riktad till verksamheter inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom social omsorg. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2019.

  2. Att i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomföra en utbildningssatsning riktad till äldre kvinnor och män om hur äldre själva kan skydda sig mot fallolyckor. Arbetet ska ske i nära samarbete med organisationer på äldreområdet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017.

Kontakt

Darina Agha
T.f. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00