Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stor satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar

Publicerad

Under 2016 satsar regeringen 150 miljoner kronor på olika insatser för bättre vård till personer med kroniska sjukdomar. Regeringen ingår en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ger uppdrag till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

– Vi växlar upp och höjer ambitionerna för arbetet med en vård anpassad till personer med kroniska sjukdomar. Det handlar bland annat om att få till en mer patientcentrerad vård, om att ta fram nya kunskapsstöd och riktlinjer, och se till att de som finns används, och om ett ökat fokus på primärvårdens arbete säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

– En vård som blir bättre för de som lider av kroniska sjukdomar är också en vård som är bättre för alla. På så sätt bidrar satsningen också till en jämlik hälsa, säger Gabriel Wikström.

I överenskommelse med SKL vill regeringen särskilt främja utveckling av primärvården och avsätter 78 miljoner kronor varav 48 miljoner kronor går till landstingen.

– Målet är att underlätta och även förnya vården för de stora patientgrupper som lider av de stora folksjukdomarna. I grunden handlar det om jämlik vård, men även om att skapa bättre förutsättningar för vårdcentralerna att möta befolkningens behov på ett modernt sätt. Patienter idag vill bli involverade, och de vill ha lösningar som passar just dem. Vi lever i en digital värld och det ska bli tydligare även inom primärvården, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I överenskommelsen ingår bland annat att:

  • främja, utveckling, spridning och tillämpning av nationella riktlinjer och kliniska behandlingsrekommendationer för ett stort antal kroniska sjukdomar,
  • utveckla nya patientcentrerade arbetssätt och metoder i primärvården som bidrar till att vård och behandling erbjuds med utgångspunkt från patientens förutsättningar och behov,

  • främja arbete med att följa upp patientresultat i primärvården och ledarskapets betydelse för uppföljning och utvärdering av resultat.

Överenskommelse om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m.

Regeringen ger ett större och bredare uppdrag till Socialstyrelsen, som innebär 68 miljoner kronor varav 30 miljoner kronor ska fördelas till relevanta organisationer. Uppdraget omfattar bland annat:

  • Utveckling av nationella kunskapsstöd om fler kroniska sjukdomar,(psoriasis och epilepsi).

  • Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

  • 30 miljoner kronor i stimulansmedel till professionens organisationer och andra relevanta organisationer för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt för allmänna insatser som ska bidra till att vården blir mer kunskapsbaserad, patientcentrerad och i högre grad fokuserar på prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar. Det är 10 miljoner kronor mer än 2015.

Livsmedelsverket får 4 miljoner kronor för att främja arbetet med hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00