Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strandskyddsdelegationen överlämnar betänkande till Mehmet Kaplan

Publicerad

Idag överlämnade Strandsskyddsdelegationen sitt slutbetänkande ”Strandskyddet i praktiken” (SOU 2015:108) till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Delegationen har haft i uppdrag att fungera som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Det utåtriktade arbetet som utredningen genomfört är också dess huvudsakliga produkt.

Strandskyddsdelegationen fick den 7 mars 2013 i uppdrag av regeringen att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Genom att fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog har utredningen bidragit till kompetensutveckling när det gäller strandskyddet.

För fortsatt kompetensutveckling föreslår Strandskyddsdelegationen att utredningens samlade informationsmaterial, utbildningar, verktyg och webbportal ska utvecklas och förvaltas av en lämplig länsstyrelse.

Delegationen förslår också en satsning där relevanta sektormyndigheter, länsstyrelser, kommuner och regionala utvecklingsorgan samlas för att identifiera behov och samordna stödinsatser för tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.