Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Arbetsskadeförsäkringen ska bli mer rättssäker och jämställd

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning för en mer rättsäker och jämställd arbetsskadeförsäkring. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde. Ansvarig utredare blir Ingrid Petersson, idag generaldirektör för FORMAS.

Ladda ner:

Arbetsskadeförsäkringen ses över för första gången på femton år. Flera aspekter behöver utredas, och särskilt fokus ska läggas på hur försäkringen kan bli mer rättssäker och jämställd.

Kvinnor och män har idag olika möjligheter att få sjukdomar och andra skador godkända som arbetsskador - 4 av 10 män, men bara drygt 2 av 10 kvinnor, får sina anmälda arbetsskador godkända. Detta trots att kvinnor står för cirka två tredjedelar av sjukfrånvaron. En förklaring anses vara att det finns mindre forskning om kvinnors arbetsmiljöer än det finns om traditionellt mansdominerade sektorer. Utredningen ska därför lämna förslag om hur behovet av forskning inom arbetsskadeområdet ska stärkas.

- Det finns en tydlig könsaspekt som slår igenom i vår arbetsskadeförsäkring. Det är naturligtvis både allvarligt och oacceptabelt. Vi måste ha en modern arbetsskadeförsäkring som kan svara upp mot en modern och föränderlig arbetsmarknad. En utredning är ett viktigt första steg i det arbetet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Utredningen ska även titta närmre på varför antalet ansökningar om livränta sjunker och föreslå åtgärder, samt se över ett antal frågor där regler kan behöva förändras eller förtydligas. Det gäller till exempel rehabilitering, indexering av arbetsskadelivräntan och arbetsskada till följd av smitta. Utredningen ska också förtydliga reglerna om arbetsskada vid mobbning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Läs mer: En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada