Bekämpning av överträdelser inom fiskeområdet effektiviseras

Regeringen har idag skickat ett lagförslag till Lagrådet om en effektivisering av sanktionssystemet på fiskets område. Förslaget innebär att vissa överträdelser som begås efter landning av fångst överförs från det straffrättsliga området till ett system med administrativa sanktionsavgifter.

Aktörer som hanterar fiskeriprodukter efter landning av fångst omfattas idag endast av straffrättsliga sanktioner vid överträdelser, vilka sällan leder till åtal. Regeringen finner att detta sanktionssystem måste effektiviseras, vilket också är ett krav enligt EU-rätten.

Regeringen har i dag därför beslutat om ett lagförslag där systemet med sanktionsavgifter, som i dag finns enligt fiskelagen för yrkesfiskare, ska utvidgas till att även omfatta aktörer som hanterar fiskeriprodukter efter landning av fångst.

Vilka överträdelser som ska leda till sanktionsavgift och vilken avgift som ska betalas kommer att anges i en förordning.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2016.


För mer information kontakt gärna t.f. pressekreterare för Sven-Erik Bucht

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00