Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan tar emot förslag om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Publicerad

Idag överlämnades utredningen Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1), till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan. Utredningen innehåller en rad förslag på hur bredbandsinfrastrukturen kan effektiviseras.

I det slutbetänkande som särskilde utredaren Åsa Torstensson överlämnar till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan i dag föreslår utredningen "Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur" att:

  • Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp och se infrastrukturen som en resurs.
  • De aktörer som äger infrastrukturen behöver få tydliga politiska signaler om att de också har ett ansvar för att de politiska målsättningarna på området nås.
  • Aktörer ska samverka och samråda med PTS och MSB i frågor som rör fibernät och se till att näten är robusta och byggs effektivt.
  • Vid utbyte av optofiber i banvallen ska Trafikverket se över om de behöver lägga extra fibernät eller kanalisation för att regeringens bredbandsmål om att 90 procent av landets hushåll och företag ska kunna ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020 nås.
  • Att när Trafikverket och Svenska kraftnät ser över möjligheten att bygga ihop sina fibernät i syfte att skapa redundans ska de också undersöka om de kan förlägga den sammanbindande fibern så att den passerar områden som saknar möjlighet att ansluta till snabbt bredband.
  • De statliga aktiebolagen Vattenfall AB och Teracom AB bör uppmanas att aktivt bidra till effektiviseringen av den gemensamma resursen och till uppfyllandet av regeringens bredbandsmål.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Slutbetänkande: Statens bredbandsinfrastruktur som resurs