Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för Liberia efter ebola, samt ny biståndsstrategi för Kenya

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny biståndsstrategi för Liberia åren 2016-2020. Sverige befäster sitt starka engagemang i landet, stakar ut biståndets inriktning för de kommande fem åren och tar avstamp i behoven efter ebolaepidemin. Strategin omfattar sammantaget 1350 miljoner svenska kronor. Sverige är nu det näst största givarlandet till Liberia efter USA.

Regeringen valde att avvakta med att ta fram en ny strategi för Liberia hösten 2014, då ebolaepidemin spred sig hastigt i landet. Då läget förbättrats under 2015 återupptogs arbetet igen. Ebolaepidemin visade sig vara mycket större än ett hälsoproblem och blottlade de stora klyftorna i samhället.

Bristen på fungerande institutioner och människors svikande förtroende för myndigheter och staten är en av förklaringarna till att epidemin spred sig så snabbt. Därför ökar vi vårt arbete för freds- och statsbyggande, för att stärka kapaciteten och möjligheterna att nå ut i hela samhället och förstärka det sociala kontraktet. Det är nödvändigt för att landet ska stå bättre rustat för kommande kriser, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Kvinnor och flickor har länge varit särskilt utsatta i Liberia där sexuellt våld är utbrett och kvinnors ekonomiska och politiska inflytande begränsat. Ebola försvårade den småskaliga handeln, som är en viktig inkomstkälla för kvinnor, och ökade även på andra sätt kvinnors och flickors utsatthet. Därför är såväl sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som kvinnors politiska inflytande och ekonomiska egenmakt prioriteringar i strategin, säger Isabella Lövin.

I mitten av 2016 ska FN:s fredsbevarande mission i Liberia dras tillbaka och ett omfattande arbete krävs när den liberianska regeringen ska ta över säkerhetsansvaret. Regeringen ger i strategin ett uppdrag till Folke Bernadotteakademin att bidra till värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld, genom tillexempel insatser riktade mot bland annat polis och rättsväsende.

Liberia är ett av världens fattigaste länder som dessutom fortfarande präglas av konsekvenserna efter det blodiga inbördeskriget som pågick 1989 och 2003. Utmaningarna framöver bedöms vara att öka förtroendet för och stärka kapaciteten hos statliga myndigheter, bygga upp civila samhällets organisationer för ansvarsutkrävande samt främja jämlik ekonomisk tillväxt. I Liberia finns även en utbredd problematik kring sexuellt och könsbaserat våld. Mot denna bakgrund har Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia utformats för att på en övergripande nivå bidra till freds- och statsbyggande. Fokusområden är stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter, förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor samt värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld. Verksamheten ska också bidra till en förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Ny biståndsstrategi för Kenya

Regeringen har också fattat beslut om en ny biståndsstrategi för Kenya. Den ska bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, en demokratisk samhällsutveckling samt förbättrade möjligheter till försörjning för fattiga människor.

Utvecklingssamarbetet ska även bidra till att förebygga konflikter i det kenyanska samhället. Samarbetet ska vidare stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare ekonomiska relationer. I genomförandet av strategin ska Sverige därför verka för att Kenya stärker förutsättningarna för inhemsk resursmobilisering, internationell handel och investeringar. Strategin gäller under 2016-2020 och omfattar 1750 miljoner kronor.