Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Idag beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som ingår i uppdraget.

- Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn till Sverige under förra året innebär ett hårt tryck på socialtjänsten i många av landets kommuner. För att få en samlad bild av hur situationen ser ut och underlätta för den sociala barn- och ungdomsvården behövs en fördjupad analys. Ensamkommande flickors utsatthet och behov är ett område där kunskaperna måste förbättras, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att:

  • göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn,
  • se över kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga,
  • ta fram ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända unga vuxna (18–24 år) inom ekonomiskt bistånd.
  • ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ett ensamkommande barn översatt till relevanta språk,
  • utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på hem för vård eller boenden (HVB) och stödboenden i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga, och om behov finns påbörja arbetet med framtagande av relevant stöd.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande

Arbetet ska genomföras utifrån ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv. Såväl flickors som pojkars, unga kvinnors och unga mäns behov ska belysas. Socialstyrelsen ska även bedöma behovet av ett HBTQ-perspektiv i kunskapsstödet och utbildningsmaterialet.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande och skriftligen till Regeringskansliet efter att varje deluppdrag är avslutat. Senast den 30 juni 2017 ska uppdraget slutredovisas.

Kontakt

Darina Agha
T.f. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00